Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Kennismaking > Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Samen toekomst maken

Het Sint-Ursula-Instituut wil jonge mensen steun geven in hun groei naar zelfstandigheid en op hun zoektocht naar een waardevolle levensoriëntatie. De krachtlijnen van dit opvoedingsproject zijn deze van Angela Merici (1474-1540), stichteres van de Ursulinen. Haar pedagogische visie getuigt van verrassend moderne inzichten, waarbij de zorg voor de vorming van de totale persoonlijkheid centraal staat.

Als christelijke school vindt het Sint-Ursula-Instituut de inspiratie van haar project in de evangelische waarden en bezieling. Onderwijs wordt gekoppeld aan opvoeding in een goede sfeer. Het evangelie is de gids bij het zoeken naar en het aanbieden van zingeving die de verworven kennis integreert in een verantwoordelijke levenshouding. Een katholiek opvoedingsproject nodigt jongeren en volwassenen uit tot maatschappelijk engagement.

Jongeren en volwassenen werken samen

Alle jongeren, ieder met zijn eigenheid, krijgen vormingskansen in een klimaat van wederzijds respect en solidariteit. In onderling vertrouwen en waardering worden de intellectuele ontplooiing, de kunst om waarden te erkennen en de wil om harmonisch samen te werken ontwikkeld.

Alle volwassenen beleven hun taak als dienstbaarheid, in eerbied voor ieders mening en cultuur. Zij beklemtonen het nastreven van eerlijkheid, rechtvaardigheid, soberheid en solidariteit in woord en daad. Leerlingen, leerkrachten en ouders werken mee aan de relatiepatronen op basis van dialoog en overleg. Op die manier wordt de leefregel, die de concrete vertaling is van het opvoedingsproject,
uitgewerkt, toegepast en geëvalueerd.

"Leren" is de kernopdracht van elke school. Via een verscheidenheid van vakken en leertrajecten tracht de school de volledige ontplooiing van de leerlingen te verzekeren. Vanuit het besef dat de verscheidenheid van talenten een rijkdom is, worden de leerlingen en leerkrachten aangespoord elkaars diversiteit te ontdekken en te waarderen, en een hechte levensgemeenschap te vormen.

Een toekomstgerichte school

Het Sint-Ursula-Instituut wil een dynamische school zijn waar resoluut vooruit gekeken wordt in een voortdurend streven naar verbetering. De leerlingen worden voorbereid tot weerbaarheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheid in een maatschappij die snel blijft evolueren onder meer door de explosie van wetenschap en techniek. Zij verwerven de noodzakelijke basis om zich levenslang te herbronnen, waarbij zowel "leren leren" als "leren leven" centraal staan.

De school wil de openheid en de flexibiliteit ontwikkelen die de basis vormen voor creatieve persoonlijkheden. Hier zijn de groeiprocessen belangrijker dan de resultaten van een bepaald ogenblik. Als leefgemeenschap wil de school haar leerlingen ontplooien tot zelfverantwoordelijke volwassenen die gewapend zijn tegen individualisme en zelfzucht. De permanente vernieuwing van de school dient te gebeuren binnen de context van vandaag en met respect voor de waarden uit het verleden. Voor het Sint-Ursula-Instituut zijn dit de waarden zoals ze steeds zijn beleefd en doorgegeven door generaties Ursulinen, die zich in hun opvoedingsproject telkens opnieuw hebben laten inspireren door de wijze raadgevingen van hun stichteres:

"U draagt verantwoordelijkheid voor de mensen met wie u leeft
en die aan uw zorgen zijn toevertrouwd.
Grif hun naam in uw geest, maar vooral in uw hart,
en niet alleen hun naam, maar ook de omstandigheden waarin ze leven,
hun aanleg en heel hun persoon."

Angela Merici 1474-1540